МУВК №49 "Надежда"

 

Инновационная деятельность МУВК №49

 

Інноваційна діяльність МНВК № 49 «Надія»

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Розвиток мотивації, підвищення інтересу до предмета

 

Подолання формалізму в оцінці діяльності учнів: формування самоосвітніх умінь і ключових компетентностей школярів шляхом вирішення життєвих ситуацій під час навчального процесу

 

Зміна змісту навчання та коригування методики викладання предметів

 

Навчання в єдиному інформаційному просторі

ШЛЯХИ

 • Використання сучасних ТЗН
 • Рольові діяльнісні ігри
 • Творчі завдання
 • Використання в професійній діяльності інноваційних педагогічних технологій, зокрема, інтерактивних та проектних методів навчання, ТРВЗ-педагогіки, АСН, критичного мислення
 • Упровадження консультативних тижнів 
 • Рейтингова система оцінки навчальної діяльності
 • Застосування тестових завдань на етапі тематичного оцінювання
 • Використання взаємоконтро-лю та самоконтролю під час оцінювання учнів
 • Упровадження індивідуальних корекційних планів роботи
 • Часткове використання «без-оцінного» методу навчання шляхом вирішення життєвих ситуацій на уроці
 • Активні форми навчальної діяль-ності учнів
 • Використання прийомів, які акти-візують свідомі та підсвідомі пси-хічні процеси (мислення, пам'ять, уяву), зокрема, прийоми педаго-гічної техніки А. Гіна
 • Інтенсифікація та індивідуалізація навчального процесу
 • Формування загально навчальних умінь і навичок, ключових компетентностей учнів
 • Оптимальна організація колек-тивної взаємодії учнів між собою та з вчителем
 • Планування роботи комплексу згідно проектів в рамках діагностично-проектуючої програми «Універсал»
 • Впровадження пілотного проекту  національного проекту «Відкритий світ»
 • Здійснення доступу до світових та наукових скарбниць з будь-якого місця, яке має доступ до Інтернету
 • Дистанційне навчання, як самонавчання
 • Створення особистих блогів
 • Створення дидактичної бази інформатизації
 • Застосування мультимедійних технологій

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:

 

 • підвищення ефективності процесу навчання в освітньому просторі комплексу;
 • реалізація власної творчої діяльності учня та вчителя в дистанційній освіті;
 • сформованість ключові компетентності випускників