МУВК №49 "Надежда"

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Макіївська міська рада

 

Макіївський навчально – виховний комплекс № 49 «Надія»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                                            Рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол N 4  від 03.12.2013 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

Макіївського навчально- виховного

комплексу № 49 «Надія» Макіївської 

міської ради

_____________________ Камишова І.Ю.

                                                                                                           м.п.

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

Найменування предмету закупівлі:

 

Послуги їдалень

Код класифікатору ДК 016-2010: 56.29.2

 

Процедура закупівлі:   відкриті торги

 

                                        

 

 

 

 

Відповідальний за проведення

конкурсних торгів:

Камишова І.Ю., Красникова Т.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Макіївка

 2013 р.


I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 №2289-VI (зі змінами та доповненнями) (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про Замовника торгів

  

повне найменування 

Макіївський навчально – виховний комплекс № 49 «Надія»  Макіївської   міської ради

 

 

місцезнаходження 

Донецька обл., м. Макіївка, мікрорайон «Мирний», буд 15,

86156

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Камишова Ірина Юріївна, заступник директора Макіївського навчально – виховного комплексу № 49 «Надія», голова комітету з конкурсних торгів Донецька обл., м. Макіївка, мікрорайон «Мирний», буд 15,  86156

(06232)75873, 77798   [email protected]

3. Інформація про предмет закупівлі

  

найменування предмета закупівлі 

Послуги їдалень

ДК 016-2010  56.29.2

вид предмета закупівлі 

Послуги

місце, кількість, обсяг поставки товарів

загальноосвітня школа № 49,  обсяг надання послуги – згідно з додатком №4

строк поставки товарів

Протягом 2014 року, враховуючи умови навчально-виховного процесу

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги 

5. Недискримінація Учасників

Вітчизняні та іноземні Учасники процедури закупівлі (далі – Учасники) беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час підготовки пропозиції конкурсних торгів усі документи, що готуються та викладаються учасником українською мовою.

 

 

 

 

 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін Замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.  

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують постачати за договором, а саме стосовно будь-якого одного або декількох лотів, наведених в пункті 8 Розділу ІІІ документації конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* (за винятком оригіналів належним чином завірених довідок, виданих уповноваженими державними органами чи нотаріально завірених документів).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в документації конкурсних торгів, мають бути прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом „Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів” та засвідчено підписом уповноваженої посадової особи та печаткою* Учасника.

Конверт, в якому знаходиться пропозиція конкурсних торгів, у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника та на ньому повинно бути зазначено:

повне найменування і адреса Замовника;

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: «Не відкривати до … (число) … (час)» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 2 розділу 4 документації конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів Учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
 • документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;
 • документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

-

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до Учасників

Згідно з даною документацією конкурсних торгів та Додатком 1, Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують його відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника у разі, якщо:

 • він має незаперечні докази того, що учасник  пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;
 • учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
 • виявлено факт участі учасника у змові;
 • фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, порядку;
 • пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
 • учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;
 • учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
 • Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі, якщо:
 • учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Довідка має бути чиною на дату її подання Учасником);
 • учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту (завірена копія Статуту або іншого установчого документу з урахуванням останніх змін та доповнень на момент подачі пропозиції конкурсних торгів).

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується: повинні відповідати Законам України „Про дитяче харчування” від 14.09.2006 № 142-V, «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2681-ІІІ (2681-14) від 13.09.2001, ВВР, 2002, № 1, № 1919-ІV від 24.10.2002, ВВР, 2002 № 48)

Кількісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується: повинні відповідати вимогам технічного завдання (Додаток 4).

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 

 Технічне завдання окремо  лоту № 1  зазначено в Додатку 4.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог документації конкурсних торгів у конвертах, додатково позначених написом «Зміни».

Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін не дозволяються. 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Донецька обл., м. Макіївка, мікрорайон „Мирний”, буд 15, каб. 101, 86156

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

17.01.2014 року до 0900 годин.

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Донецька обл., м. Макіївка, мікрорайон „Мирний”, буд 15, каб. 101, 86156

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

17.01.2014 року 1000 годин.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника Учасника  підтверджуються дорученням, виданим такій особі на право представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі та підписувати документи.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. При розкритті пропозицій конкурсних торгів можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

Для підтвердження того, що особа, яка бажає прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є представником засобів масової інформації, вона повинна представити:

 • нотаріально завірену копію документа про державну реєстрацію засобу масової інформації, який вона представляє;
 • оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який ця особа представляє.

Представники засобів масової інформації, які не мають при собі вищезазначених документів, до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів не допускаються.

Конверти, з позначкою "Зміни", відкриваються в першу чергу.
Пропозиції, за якими були подані заяви про їх відкликання згідно з положеннями документації конкурсних торгів, не розкриваються.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію – ціни.

Оцінка проводиться за наступною методикою:

Перший етап. З урахуванням положень документації конкурсних торгів визначається ціна пропозиції конкурсних торгів.

Другий етап. Ціни усіх пропозицій конкурсних торгів зіставляються між собою. Пропозиція конкурсних торгів з найнижчою ціною вважається найбільш економічно вигідною і розглядається як переможець торгів. У випадку, якщо декілька пропозицій конкурсних торгів матимуть однакову найнижчу ціну, вибір переможця торгів буде здійснено шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції, які визначені такими, що відповідають вимогам документації конкурсних торгів, перевіряються на предмет арифметичних помилок.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів.

Умови та порядок виправлення арифметичних помилок наступний.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання письмової згоди Учасника на таке виправлення.

Виявлені арифметичні помилки виправляються з обов’язковим визначенням суми прописом.

У разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами, сума літерами є визначальною.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція відхиляється.

3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали документацію конкурсних торгів у встановленому порядку, означатиме, що Учасники, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст документації конкурсних торгів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та  документацією конкурсних торгів, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та документації конкурсних торгів, чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

У всіх випадках, що не зазначені у документації конкурсних торгів, Замовник керується Законом, а також іншими  чинними  нормативними-правовими актами України.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) Учасник:

 • не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
 • не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки;
 • не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна Замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • виявлення факту змови Учасників;
 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 • подання для участі у них менше ніж двох пропозицій конкурсних торгів;
 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі, якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

 • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
 • кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
 • порядок здійснення оплати;
 • ціна договору;
 • термін та місце поставки товарів;
 • строк дії договору;
 • права та обов'язки сторін;
 • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 • відповідальність сторін.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

     
 

Додатки до документації конкурсних торгів:

 • Додаток 1 - перелік документів для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника;
 • Додаток 2 – форма пропозиції конкурсних торгів;
 • Додаток 3 – основні умови договору;
 • Додаток 4 – технічне завдання;
 • Додаток 5 - реєстр документів, наданих у складі тендерної документації

 

 

ДОДАТОК 1

                                                                      

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

 

Таблиця 1

 

№ з/п

Кваліфікаційні критерії

Документи, що надаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям

1

     Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1. Копії правовстановлюючих документів, підтверджуючих наявність у учасника власних та/або орендованих складських приміщень, пристосованих для зберігання товару, що закуповується та перелік згідно додатку 1а. На вказані складські приміщення повинні бути:

- копія висновку територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності складу вимогам діючого санітарного законодавства;

- копія довідки територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби про можливість збереження на складі учасника продуктів харчування, які є предметом закупки;

- копія договору на санітарну обробку складських приміщень.

2. Копії правовстановлюючих документів, підтверджуючих наявність у учасника промислових охолоджувальних камер від 0оС до +5оС та низькотемпературних камер з температурним режимом до – 18оС для зберігання швидкопсувних продуктів харчування та перелік згідно додатку 2а.

3. Копії правовстановлюючих документів на власний та/або залучений автотранспорт, у тому числі пристосований для перевезення швидкопсувних продуктів харчування в літній період часу та продукції сільського господарства в зимовий період часу та перелік згідно додатку 3а. На вказаний автотранспорт повинні бути надані копії наступних документів:

 • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 • санітарні паспорти на автотранспорт;
 • паспорти на автофургони спеціалізованого автотранспорту (рефрижератори, ізотерми та інше)

4. Довідка за формою згідно з додатком 4а про наявність власного або орендованого технологічного обладнання по кожному загальноосвітньому навчальному закладу.

5. Довідка за формою згідно з додатком 5а про наявність власної або орендованої кількості посуду для приготування їжі та прийому готової їжі по кожному загальноосвітньому навчальному закладу

 

2

     Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

      Копії документів, підтверджуючих працевлаштування працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучатися для виконання договору за результатами торгів з наданням довідки згідно з додатком 6а.

3

     Наявність документального  підтвердження досвіду  виконання аналогічних договорів

      Реєстр виконання аналогічних договорів за період з 2010 по 2013 роки згідно додатку 7а.

4

     Наявність фінансової спроможності учасника

- копія балансу за останній звітній період з відміткою відповідного органу про його отримання;

- копія звіту про фінансові результати за останній звітній період;

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній період;

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

                                                                                                                                

ПЕРЕЛІК складських приміщень

 

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

Адреса розташування

Площа приміщення

 1. Орендовані

 

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

м/п

                                                                                                                                

ПЕРЕЛІК власних або орендованих промислових охолоджувальних камер від 0оС до +5оС та низькотемпературних камер з температурним режимом до – 18оС

 

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

Найменування, марка обладнання

Рік випуску

Кількість

Робочий стан

Назва загальноосвітнього навчального закладу

                 Макіївський навчально – виховний комплекс № 49 «Надія»

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Підпис     _____________________

м/п                              

ПЕРЕЛІК власного або орендованого автотранспорту

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

Найменування, марка

Рік випуску

Кількість

Робочий стан

1.

 

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

м/п

ПЕРЕЛІК власного або орендованого технологічного обладнання

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

Найменування, марка обладнання

Рік випуску

Кількість

Робочий стан

Назва загальноосвітнього навчального закладу

1.

 

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

м/п

 

 

ПЕРЕЛІК власного або орендованого посуду

необхідного для приготування їжі та прийому готової їжі

 

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

Найменування

Кількість

Назва загальноосвітнього навчального закладу

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

м/п

 

 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

 

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

№ з/п

ПІБ (повністю) працівника

Займана посада (спеціальність, розряд)

Стаж роботи за спеціальністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

 

м/п

 

 

Реєстр виконання аналогічних договорів протягом 2010-2013років

 

назва підприємства або ПІБ фізичної особи-підприємця

 

 

№ з/п

Назва договір, його № та дата

Строк  дії  договору

 

 

 

 

 

Підпис          _________________________    

м/п

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

        Таблиця 2

 

№ з/п

Інші вимоги замовника

Документи, що надаються для підтвердження відповідності учасника іншим вимогам замовника

1

     Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови в торгах, передбачених ст.17 Закону

- Інформаційна довідка згідно з додатком 1б про те, що учасника не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

- Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України по місту реєстрації фізичної особи, яка є учасником, або службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтерес під час проведення процедури закупівлі про те, що зазначені особи не є засудженими, за кримінальними справами не значаться та в розшуку не перебувають. Оригінал довідки повинен бути сформований не раніше, як за 15 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Головного управління юстиції Міністерства юстиції України по місту реєстрації учасника про те, що учасник не визнаний в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура. Довідка повинна бути сформована не раніше, як за 15 календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Оригінал довідки або нотаріально завірена копія з податкової інспекції про відсутність заборгованості за обов’язковими платежами до бюджету, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

- Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу.

2

     Наявність відповідного дозволу або ліцензії

 • Копія дозволу територіальної установи державної санітарно-епідеміологічної служби на постачання продуктів харчування, що закуповуються   для  навчальних закладів                        м. Макіївка Донецької області на 2013 рік.
 • Копії експлуатаційних дозволів на потужності (об’єкти) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, передбачених ст. 22 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 року №771/97-ВР  (зі змінами). 

3

     Документи, підтверджуючі проходження у встановленому порядку медичного огляду працівниками, які будуть залучатись для виконання договору за результатами торгів

 - Копії медичних книжок встановленого зразка з даними медичного огляду згідно наказу МОЗ України від   23 липня 2002 року №280.

          Копії медичних книжок повинні бути дійсними на  2013 рік.

- Копії договорів з медичними установами згідно яких водії автотранспорту вказаного в абзаці 3 п. 1, таблиці 1, додатку 1 документації конкурсних торгів, повинні проходити щозмінні перед рейсові та після рейсові медичні огляди на підставі Положення «Про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» затвердженого спільним наказом МОЗ  України та МВС України від 05.06.2000 р № 124/345 (із змінами та доповненнями).

            До копій договорів додаються копії свідоцтв медичних працівників, що здійснюють медичний огляд водіїв транспортних засобів, про проходження ними навчання в Державному підприємстві  «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України, а також копії довідок виданих вказаним Державним підприємством, або його філією про те, що медичний працівник, що здійснює медичний огляд, зареєстрований в єдиному реєстрі медичних працівників з зазначенням номера реєстрації.

           Копії договорів і медичних свідоцтв повинні бути дійсними на 2013 рік.

4

   Інші документи

1. Довідка, згідно з додатком 2б, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 

2. Копія виписки з єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

5. Копія паспорту (для фізичних осіб)

6. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податків.

7. Примірне двотижневе  меню:

- сніданків, яке погоджене з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби;

- обідів, яке погоджене з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1б

Довідка

про відсутність підстав для відмови

 в участі у процедурі закупівлі

 

 

1.      ______________________________

                         (назва учасника торгів)              

ніколи не було притягнуто згідно з Законом до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення  у сфері державних закупівель

 

2.   ______________________________

                     (назва учасника торгів)              

не був(ла) засуджено за злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку 

3.Службова (посадова) особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником  представляти  інтереси _____________________________

                                                           (назва учасника торгів)

під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.

 

 

 

         Кервіник ________________________

       м.п.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні відомості про учасника

 

 1. Загальні відомості про претендента:

 

1.1. Найменування організації  

Вид організації  

Форма власності та юридичний статус  

Поштова адреса  

Фактична адреса

Телефон    

Телефакс ___________________________________________________________________________

1.2.  Місце та дата реєстрації організації

№ свідоцтва    

Ідентифікаційний код  

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада) та особа, яка уповноважена підписувати документи

Письмове доручення на підписання документів додається  (№, дата).

1.4.  Найменування банку претендента  

Поштова адреса

Розрахунковий рахунок претендента   

1.5. Профілюючий напрямок діяльності організації  

1.6. Структура організації  

 

Підпис відповідальної особи учасника _____________б/п______________/______________________/

М.П.

* Примітки:

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Кожна копія сторінок документів окремо засвідчується фізичною особою, у тому числі фізичною особою – підприємцем або уповноваженою посадовою особою учасника торгів з зазначенням наступних записів:

 • «Згідно з оригіналом»;
 • Прізвище ініціали, посада та підпис уповноваженої особи Учасника торгів, яка засвідчує копію документа;
 • Дата засвідчення копії документа;
 • Відбиток печатки учасника (у разі наявності).

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не надаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів

 

 

      "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

 

 

Ми, ФЛП Колеснікова Л.М., надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю управлінням освіти Макіївської міської ради – 56.29.2   - Послуги їдалень   згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

             Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму  259000 грн.

 ( двісті п’ятьдесят дев’ять  тисяч грн. )

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

 2. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде  прийнята, ми беремо на себе зобов’язання постачати горячи сніданки та обіди   з дати підписання договору до 31 грудня 2014 року.

3. Адреса (місцезнаходження) учасника торгів

4. Телефон/факс

         5. Керівництво -  

6. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-та днів з дня закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору у строк не раніше  ніж через 5  днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних, але не пізніше  ніж через 14 днів з  акцепту.

 

 

 

Підпис _______________________

 

б/п       __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:  

* зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

* покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

*продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс – мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

*зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої  статті 40 Закону;

* дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

3. Розрахунки здійснюються по факту надання послуги, на підставі акту виконаних робіт, при необхідності з відстрочкою платежу до 30 діб.                                                                                         

4. Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до навчальних закладів разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження, якість, безпеку, а також про відсутність у складі генетично модифікованих організмів з обов’язковим зазначенням їх частки вмісту в них (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

5. Переможець торгів  зобов’язаний:

*  укласти з управлінням освіти Макіївської міської ради договір оренди з урахуванням відшкодування комунальних послуг та підписати акт прийому-передачі приміщення;

*    здійснити незалежну оцінку орендованого приміщення їдальні або відшкодувати орендодавцю.                                        

6. Транспортування продуктів повинно забезпечуватися за рахунок  Учасника спеціалізованим  транспортом за наявності санітарного паспорту.

7. Водій – експедитор або експедитор, який супроводжує харчові продукти повинні мати при собі особисту медичну книжку, спецодяг.                                                                                                                          

8. Учасник повинен дотримування санітарно-гігієнічних умов організації харчування дітей.

9. Учасник повинен:

-  дотримуватись, щоб харчування дітей було повноцінним, безпечним, якісним, збалансованим та раціональним;

-  забезпечити наявність спеціального персоналу для забезпечення приготування якісної продукції харчування, які повинні проходити медичний огляд та мати особисту медичну книжку;

-  дотримуватись умов і термінів зберігання продуктів харчування, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків.

- проводити  ремонт технологічного та холодильного обладнання за рахунок власних коштів     

- проводити поточний ремонт приміщень харчоблоку, у т.ч. допоміжних, за рахунок власних коштів

- використовувати приміщення шкільних їдалень згідно норм та правил громадського харчування, санітарних норм, правил протипожежної безпеки.

- забезпечити кожний загальноосвітній навчальний заклад необхідною кількістю посуду для приготування їжі та прийому готової їжі.                                                                        

10. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

11. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі послуг за державні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставлених послуг за кожний день затримки .                                                                                                                                    

12. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України „Про здійснення державних закупівель”.    

        З основними умовами договору згоден,

 

 

      МП _________________

   (Підпис Учасника)

 

 

* Примітки:

Узгоджені та завірені основні умови договору надаються Учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів.

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

Технічне завдання

 

 

Лот № 1

Організація харчування учнів Макіївського навчально – виховного комплексу № 49 «Надія»

 

 

Місце організації послуги

МНВК№ 49 «Надія» ( школа)

 

 

Термін організації послуги

Протягом  2014 року, враховуючи умови навчально-виховного процесу

 

Категорія дітей

Учні 1-4 класів, учні пільгових категорій (за наявністю), вихованці груп подовженого дню (за наявністю)

 

Кількість сніданків

59675

 

Кількість обідів 

3255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 5

 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

НАДАНИХ У СКЛАДІ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

№ з/п

Найменування документу

№ сторінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада особи                                    ____________________________                                      П І Б

                                                           Підпис